O mně

Dagmar Kamarádová
psychoterapeutka, manželská a rodinná poradkyně, speciální pedagog

Pracuji jako poradkyně a psychoterapeutka v Manželské a rodinné poradně Kladno, jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Asociace manželských a rodinných poradců (AMRP). Mám 20-ti letou praxi v různých zařízeních pro děti s poruchami chování jako speciální pedagog a etoped. Ve své práci se opírám o filosofii výcvikového systému SUR a o systemický přístup v rodinné a párové terapii. Při poradenské i terapeutické práci zastávám zásadu mlčenlivosti a řídím se dle Etickéko kodexu.

Ve své práci využívám poradenskou propedeutiku, arteterapii, projektivní a psychoterapeutické techniky, imaginaci, relaxační techniky apod. Stěžejním nástrojem při mé práci s klienty je navázání kontaktu, kontrakt, pracovní spojenectví, poskytování podpory a bezpečí, psychoterapeutický vztah a podpora vědomí vlastní autonomie. Stále se vzdělávám, pravidelně se účastním supervizí, intervizí i odborných seminářů.

Při poskytování všech služeb jsou dodržovány zásady ochrany osobních údajů

Dagmar Kamarádová - psychoterapeutka, manželská a rodinná poradkyně, speciální pedagog
Dosažené vzdělání
2019 Dlouhodobý sebezkušenostní kurz pro párové a rodinné terapeuty (pod vedením PhDr. S. Titla a PhDr. L. Lucké)
2015 Poradenská propedeutika, úvodní kurz do párového a rodinného poradenství v rozsahu 34 hodin (odborný vedoucí MUDr. Š. Poupětová, PhDr. M. Kolařík)
2010 - 2013 absolvovala složením závěrečné zkoušky teoretické vzdělávání v psychoterapii garantováno Sdružením pro vzdělávání v psychoterapii (odborný vedoucí doc. MUDr. PhDr. K. Kalina, PhDr. V. Rašková)
2007 - 2013 absolvování supervize v celkovém počtu 118 hodin (supervize v rozsahu 56 hodin pod odborným vedením PhDr. H. Vyhnálkové a pod vedením PaedDr. M. Chytrého v rozsahu 62 hodin)
1991 - 1996Pražský psychoterapeutický institut, Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii, sekce pro vzdělávání v psychoterapii SUR, dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, program v rozsahu 500 hodin probíhal v terapeutické komunitě, akcentován dynamický přístup v psychoterapii, odborní lektoři doc. MUDr. Jaroslav Skála, PhDr. Václava Masáková.
Magisterské studium - Univerzita Karlova v Praze, fakulta pedagogická, obor Učitelství pro speciální školy, diplomová práce na téma Výtvarný projev a metoda sémantické diferenciace jako prostředky poznání a rehabilitace při výchovně-preventivní péči u mládeže s poruchami chování, státní zkouška z etopedie.
Další vzdělávání, absolvované semináře a kurzy
2016 Rozšiřující kurz k propedeutice - Kontraktování v poradenství (Institut psychologických služeb, 31.3.-1.4.2016, Olomouc, rozsah 16 h).
2014 „Shake Up“, odborný workshop Společnosti rodinných a systemických terapeutů, v rozsahu 16 hodin (lektoři A. Ellenwood, L. Brok)
2008 Léčení vnitřní struktury, zážitkový seminář psychoterapeutické metody Pesso Bodyen System Psychomotor v rozsahu 10 hodin pod vedením Mgr. Květy Kšírové a Mgr. Petra Konopáska
2007 kurz Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii, odborně vedený PhDr. Hanou Vyhnálkovou v celkovém rozsahu 48 hodin
2001 základní kurz transakční analýzy „101“, odbornou náplň garatovala Německá společnost transakční analýzy (DGTA), lektorky Dr. Med. Gudrun Hennig, PhDr. Blanka Čepická
2000 vzdělávací program IPPP Praha 8 (16 vyučovacích hodin) Jak se nestát obětí, lektoři Mgr. Y. Lucká, PhDr. L. Kobrle
1994 supervizní kurz Nedirektivní terapie hrou, Pražská PPP spol s.r.o., Praha 4, lektor PhDr. Vlasta Rezková
1994 institut Alice Masarykové v Praze, výcvikový kurz v systémové konzultaci v celkovém počtu 50 hodin, lektor PhDr. Alžběta Kučerová
1993 stáž v PL Bohnice, Praha 8, individuální a skupinová arteterapie neurotických pacientů, odborný garant PhDr. Karel Peřina
1992odborný kurs komunitní práce pořádaného MPSV ČR, katedry sociální práce FF UK, RIAPS Praha a Hogeschool de HORST, odborný garant PhDr. Zuzana Havrdová
Pracovní zkušenosti
2013 - dosudZSI Kladno, Manželská a rodinná poradna Kladno, párová a rodinná poradkyně a psychoterapeutka
1998-2013Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno -speciální pedagožka, terapeutka, lektorka
1993-1998D–centrum, středisko psychologické pomoci, Praha 5- terapeutka, spec. pedagožka
1990-1994Středisko pro mládež MÚP, Praha 9, odd. Krizové centrum pro mládež „MOST“ - sociální pracovnice, vychovatelka, terapeutka
1989-1990ONV Praha 10, odbor péče o dítě - sociální pracovnice
1986-1989Zvláštní škola v Poličce - učitelka
Členství v odborných společnostech
Jsem řádným členem ČAP - česká asociace pro psychoterapii
Asociace manželských a rodinných poradců (amrp.cz)
Řádný člen ČAP - česká asociace pro psychoterapii

Abych Vám mohla poskytnout konzultaci, potřebuji pracovat s některými Vašimi osobními údaji.

1. Abychom se mohli spojit ohledně Vaší poprávky mých služen nebo školení, mám na webu umístěný kontaktní formulář. Údaje, které mi do něj vypíšete budu zpracovávat za účelem odpovědi na Vaši zprávu. Pokud se na spolupráci nedomluvíme, Vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vašeho dotazu.

2. Pokud se domluvíme na další spolupráci, budu zpracovávat Vaše jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon) a případně údaje, které mi sdělíte v rámci terapie, někdy se může jednat o “citlivé” osobní údaje. S takovými daty budu pracovat jen pro účely poskytnutí mých služeb. Vaše data budu zpracovávat po dobu poskytování mých služeb a nejdéle 5 let od ukončení naší spolupráce. Vaše fakturační údaje budu zpracovávt pro splnění zákonných povinností 10 let po poskytnutí služby.

3. Pokud byste mě potřebovali ohledně vašich dat a mé práce s nimi kontaktovat, napište mi na e-mail dagmar.kamaradova@seznam.cz

4. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, Vám dává spoustu práv. Mezi nimi je právo obrátit se na mně a chtít informace jaké osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k osobním údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, chtít omezení zpracování nebo výmaz.

Pokud si myslíte, že s údaji nenakládám jak bych měla, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.